1. Üldtingimused
1.1. Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta ja –ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga pretensioonide lahendamiseni.
1.2. Rendileandja annab rentnikule kasutada sõiduki lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Rentnik kohustub tasuma rendi ning muud maksed lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
1.3. Rendileandjal on õigus nõuda deposiidi tasumist. Rendileandjal on õigus nõuda ettemaksu.
1.4. Sõiduki juhil peab olema Eesti Vabariigis kehtiv vastava kategooria juhiluba, vähemalt kaheaastane juhistaaž ning minimaalne vanus 21 aastat.
1.5. Rentnikul on õigus tutvuda lepinguga enne lepingu sõlmimist.
1.6. Sõiduki üleandmine ja vastuvõtmine vormistatakse sõiduki üleandmise-vastuvõtmise aktiga.
1.7. Rendipäeva pikkus on 24 tundi.
1.8. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse rentnikule üle täis kütusepaagiga ja rentnikul on kohustus sõiduk tagastada täis kütusepaagiga.
1.9. Rendiautos on keelatud suitsetamine ning alkohoolsete- ja narkootiliste ainete tarvitamine. Antud keelu eiramise korral on rendileandjal õigus rentnikult nõuda leppetrahvi 200.- EUR.
1.10. Sõidukit tohib kasutada ainult lepingul märgitud riikides. Antud punkti rikkumise korral on rendileandjal õigus rentnikult nõuda leppetrahvi 1000.- EUR.

2. Rendileandja õigused, kohustused ja vastutus
2.1. Rendileandja on kohustatud andma töökorras ja puhta sõiduki rentnikule üle lepingus sätestatud kohas ja ajal. Rendileandja on kohustatud andma rentnikule üle sõiduki kasutamiseks vajalikud päraldised.
2.2. Rendileandja on kohustatud tagama sõiduki korralise hoolduse lepingu kehtivuse ajal.
2.3. Rendileandja vastutab sõiduki kindlustamise eest kohustusliku liikluskindlustusega. Kindlustuse makse sisaldub rendimakses.
2.4. Rendileandja vastutab sõiduki kindlustamise eest vabatahtliku kindlustusega vastavalt rendileandja ning rentniku vahelisele kokkuleppele. Rentnikul on õigus piirata vastutust sõidukiga süüliselt põhjustatud kahju eest vastavalt kindlustuslepingule ning hinnakirjale.
2.5. Rendileandja vastutab rentnikule tahtlikult või raske hooletusega tekitatud kahju eest.
2.6. Rendileandjal on õigus jälgida sõiduki liikumist ja kasutust sõidukisse paigaldatud jälgimisseadme abil.

3. Rentniku kohustused ja vastutus
3.1 Rentnik on kohustatud:
3.1.1. vastu võtma sõiduki lepingus sätestatud kohas ja ajal;
3.1.2. vaatama sõiduki põhjalikult üle võimalike kahjustuste tuvastamiseks ning tähistama kahjustused sõiduki üleandmise-vastuvõtmie aktis. Allkiri lepingul tähendab pretensioonide puudumist;
3.1.3. kasutama sõidukit heaperemehelikult vastavalt otstarbele lepingus sätestatud tingimuste kohaselt ning jälgima sõiduki tehnoseisundit;
3.1.4. kasutama sõidukit ainult lepingus sätestatud territooriumil;
3.1.5. mitte kasutama sõidukit autospordiks, õppesõiduks, pukseerimiseks, ning muul viisil, mis ei ole otseselt seotud inimeste ning pagasi transpordiga;
3.1.6. tankima sõidukit valmistajatehase poolt ettenähtud kütusega;
3.1.7. mitte tegema sõidukile parendusi ja muudatusi;
3.1.8. hooldama ning parandama sõidukit ainult rendileandja määratud ettevõttes;
3.1.9. täitma liikluseeskirja ja muude õigusaktide nõudeid ning sõiduki valmistajatehase juhiseid;
3.1.10. hoidma sõidukit suletuna, lukustatuna ning signalisatsiooniga kaitstuna alati, kui rentnik ei viibi sõidukis;
3.1.11. hoidma enda kontrolli all ning sõidukist lahkudes eemaldama sõiduki kasutamist võimaldavad päraldised sealhulgas võtmed, dokumendid;
3.1.12. täitma kõiki kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi;
3.1.13. mitte andma sõidukit allrendile;
3.1.14. teatama rendileandjale viivitamatult takistusest sõiduki valdamisel või kasutamisel, sõiduki varguse korral, kahju tekkimisest sõidukile või kindlustusjuhtumi toimumisest, saadud parkimis- ja muudest trahvidest ning esitama asjakohase kirjaliku seletuse;
3.1.15. täitma rendileandja juhiseid lepingu punktis 3.1.14 ilmnenud asjaolude korral;
3.1.16. tagastama sõiduki rendileandjale lepingus sätestatud kohas ja ajal;
3.1.17. tagastama sõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ettenähtud ajal. Sõidukit ei tohi hüljata. Sõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on rentnik kohustatud viivitatud aja eest tasuma renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on rentnik vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis rendileandjale seoses hilinemisega tekib;
3.1.18. kui sõiduki salong vajab tagastamisel keemilist puhastust, tuleb Rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 150.- EUR.

3.2. Rentniku vastutus:
3.2.1. Sõiduki üleandmisega läheb rentnikule üle sõiduki juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko. Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra). Omavastutuse summa on märgitud rendilepingule. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub rentnik hüvitama rendifirmale kõik tekkinud kahjud.
3.2.2. Rentnik vastutab sõiduki juhi tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.
3.2.3. Rentnik vastutab rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.
3.2.4. Rentnik vastutab 5 tööpäeva jooksul pärast sõiduki rendileandjale tagastamist ilmenud kahjustust ja puuduste eest, mida ei olnud võimalik tuvastada visuaalse kontrolli käigus.
3.2.5. Rentnik vastutab sõidukiga seotud trahvide ning maksete ja nendega seotud menetlemiskulude tasumise eest. Rendileandjal on õigus nõuda trahvide, maksete ja menetlemiskulude tasumist rentnikult ka juhul, kui trahvid ning maksed ilmnevad pärast lepingu lõppemist või lõpetamist ning rendileandja on tasunud trahvid ja maksed rentniku eest. Rentnik kohustub käesolevas punktis nimetatud nõuded tasuma 2 päeva jooksul.
3.2.6. Kui rentnik või teine juht on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju rendileandjale või kolmandale isikule tahtlikult, kannab rentnik kahju täielikult. Rentnik kohustatub jätkuvalt hüvitama rendileandjale ka saamata jäänud tulu, alates rendiperioodi lõppemise päevast kuni sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseni
3.2.7. Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remodiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev sõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.
3.2.8. Kui sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on rentniku omavastutus 20% renditud sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, kui rentnik tagastab rendileandjale sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsioonipuldi. Kui rentnik antud punktis nimetatud juhul sõiduki dokumente, signalisatsioonipulti ja võtmeid rendileandjale ei tagasta, on rentnik vastutav sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama rendileandjale tekitatud kahjud. Kui sõiduk on väljunud rentniku valdusest kelmuse teel, on rentnik vastutav rendileandja ees sõiduki täisväärtuse pluss kahe kuu renditasu ulatuses.
3.2.9. Sõiduki hülgamisel tasub rentnik rendileandjale leppetrahvi sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.
3.2.10. Kui rentnik osaleb sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu rendileandja kindlustusriski koefitsent suureneb, tasub rentnik lisaks omavastutusele ühekordse leppetrahvi 150.- EUR.
3.2.11. Rentnik kannab kahju täielikult, mis on tekitatud kui sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all.
3.2.12. Rentnik on kohustatud hüvitama sõidukilt kaotatud, purunenud või vigastatud osad täies ulatuses.
3.2.13. Sõiduki dokumentide, võtmete ja purunenud rehvi ja/või velje eest või puuduliku varustusega Sõiduki tagastamisel tasub Rentnik Rendileandjale kõik kadunud või purunenud esemete asendamise kulud.
3.2.14. Sõiduki tagastamisel kütusepaagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud, maksab Rentnik tankimistasu 15.- EUR ja puuduva kütuse maksumuse.
3.2.15. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.
3.2.16. Iga võlgnevuse kohta Rentnikule saadetud teatise eest kohustub Rentnik tasuma võla menetlustasu summas 20.- EUR

4. Arveldused
4.1. Rentnik tasub lepingus sätestatud rendi- ja muud maksed ning varustab sõiduki omal kulul kütuse, õli, jahutusvedeliku ja aknapesuvedelikuga. Vajadusel tasub rentnik muud sõiduki kasutamisega seotud kulud s.h. elektripirnid, rehviparandus jm, mille tasumise kohustus ei ole lepinguga otseselt rendileandjal.
4.2. Sõiduki tagastamisega viivitamisel rohkem kui 2 tundi kohustub rentnik tasuma renti hinnakirja järgselt ühe päeva kohta sätestatud määras.
4.3. Sõiduki rikkest ja rikke kõrvaldamisest väljaspool Eesti Vabariiki tekkinud kulud ning sõiduki transpordi kulud, v.a. kulud, mida käsitletakse kindlustusjuhtumina ja mille tasub kindlustus arvestades omavastutuse määra, tasub rentnik.
4.4. Takistus sõiduki kasutamisel ei vabasta rentnikku renti ja muude maksete tasumise kohustusest.
4.5. Üüri või muude maksete tasumisega hilinemisel kohustub rentnik tasuma viivist 0,2% päevas tähtaegselt tasumata summalt.
4.6. Juhul, kui rentnik ei tagasta rendileandjale sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal on rentnik kohustatud tasuma renti sõiduki tagastamisega viivitatud päevade eest hinnakirja järgsest rendihinnast kahekordses määras ning hüvitama tekkinud kahju. Rendileandjal on õigus nõuda sõiduk välja mistahes valdusest, kui rentnik ei tagasta sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal.
4.7. Rendileandjal on õigus nõuda leppetrahvi rentnikult lepingu rikkumise eest igakordselt 10% sõiduki kindlustusväärtusest.
4.8. Kui rentnik ei maksa renti või muid makseid või ei täida muud lepingus sätestatud kohustust, vastutab lepingu allkirjastanud isik käendajana rentniku kohustuse täitmise eest sõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.
4.9. Tegeliku rendimakse tasub rentnik sõiduki tagastamisel rendileandjale.
4.10. Rendileandja tagastab deposiidi 7 pangapäeva jooksul sõiduki tagastamise päevale järgnevast päevast. Rendileandjal ja rentnikul on õigus rendimakse ning deposiit kokkuleppel tasaarvestada.
4.11. Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel rendisumma ei muutu ning teostatud maksed tagastamisele ei kuulu.

5. Andmete töötlemine
5.1. Rentnik nõustub tema poolt BaltscaRent OÜ-le avaldatud järgmiste isikuandmete: nimi, isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega Krediidiinfo AS-ile ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuse langetamisel Krediidiinfo AS-i hallatavas maksehäireregistris.
5.2. Krediidiinfo AS-ile rentniku andmete edastamise õigus tekib, kui rentnikul on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus..
5.3. Kui rentnik ei ole tasunud arvet tähtajaks, on rendileandjal õigus rentniku andmed avaldada maksehäireregistris ja ühepoolselt loovutada võlanõue kolmandatele isikutele. Võlgade sissenõudmisega seotud kulud tasutakse rentniku poolt.

6. Muud tingimused
6.1. Rendileandja ja rentnik on vabastatud lepinguliste kohustuste täitmisest vääramatu jõu asjaolude esinemise aja jooksul. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest on lepingu pool teist lepingu poolt viivitamatult kohustatud teavitama.
6.2. Leping jõustub rendileandja ja rentniku poolt allkirjastamisel ning kehtib kuni kohase täitmiseni.
6.3. Leping koosneb lepingu esilehest, tingimustest, kindlustuslepingutest ja lepingu lisadest.
6.4. Lepingu täiendamine ja muutmine on lubatud rendileandja ja rentniku kokkuleppel. Täiendused ja muudatused jõustuvad rendileandja ja rentniku poolt allkirjastamisel.
6.5. Juhul, kui rentnik ei tagasta rendileandjale sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal on rendileandjal õigus leping etteteatamata üles öelda ning kuulutada sõiduk tagaotsitavaks.
6.6. Rentnik ja rendileandja kohustuvad mitte avalikustama teavet lepingu sõlmimise ning tingimuste kohta ning võtma kasutusele meetmed vältimaks nimetatud teabe sattumist kolmanda isiku kätte.
6.7. Lepingu rikkumisel rentniku poolt on rendileandjal õigus avaldada rentniku andmeid piiramata hulgale kolmandatele i sikutele, s.h. taustauuringuid teostavatele isikutele. Lepingu allkirjastamisega loetakse rentnik vastava nõusoleku andnuks.
6.8. Lepingu tingimuse vastuolu õigusaktidega ei mõjuta teiste tingimuste kehtivust. Tühine või kehtetu tingimus asendatakse rendileandja ja rentniku kokkuleppel lepingu eesmärgist lähtuvalt kehtiva tingimusega.
6.9. Rendileandja ja rentnik kinnitavad, et ei oma seadusest tulenevaid või muid takistusi lepingu sõlmimiseks. Rendileandja ja rentnik kinnitavad esitatud dokumentide õigsust ning volituse olemasolu lepingu sõlmimiseks.
6.10. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel Harju Maakohtus.
6.11. Lepingus sätestamata küsimustes lähtuvad rendileandja ja rentnik Eesti Vabariigi õigusaktidest. Lepingu allkirjastamisega kaotavad kehtivuse kõik rendileandja ja rentniku vahel sõlmitud varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.
6.12. Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb rendileandjale ning teine rentnikule. Lepingu tõlke olemasolu korral lähtuvad pooled eestikeelsest lepingu tekstist.
6.13. Lepingule alla kirjutades kinnitab rentnik eestikeelse lepingu saamist.